Zhou, Li-Hua, Peng-Fei Zhang, Huan Zhang, Bei-Bei Dong, You-Nan Kou, Qing-Hua Luo, Wu-Yan Guo, Bo Zhang, Ke-Guo Deng, Jun-Hua Guo, Heng-Yu Zheng, Wu-Yan Guo, and Bo Zhang. “The Enzymatic Hydrolysates of Andrias Davidianus Mucus Alleviates UVA-Induced Photoaging in the HSF Cell and Mouse Skin”. Journal of Food Bioactives 240 (December 31, 2023). Accessed July 15, 2024. http://www.isnff-jfb.com/index.php/JFB/article/view/353.