Yang, Guliang, Chi-Chen Lin, Li Yuan, Peilei Wang, Yiwen Yang, Xiang Wen, Hui Zhao, Chi-Tang Ho, and Shiming Li. 2019. “Nobiletin Prevents TMAO-Induced Vascular Oxidative Stress in Rats”. Journal of Food Bioactives 5 (March), 131–135. https://doi.org/10.31665/JFB.2019.5180.