Huang, Zhiguang, Hui Zhao, Wenqiang Guan, Jianfu Liu, Charles Brennan, Don Kulasiri, and Maneesha S. Mohan. 2019. “Vesicle Properties and Health Benefits of Milk Phospholipids: A Review”. Journal of Food Bioactives 5 (March), 31–42. https://doi.org/10.31665/JFB.2019.5176.