Geng, Jingzhang, Jinhui Wu, Huiying Wang, Yanfei Liu, Bin Du, and Yuedong Yang. 2023. “Effects of Ultra-Fine Micronization on the Structure, Rheological and Functional Properties of Dietary Fiber from Laminaria Ja-Ponica”. Journal of Food Bioactives 24 (December). https://doi.org/10.31665/JFB.2023.18363.