Zhang, Hua, Ronghua Liu, Lili Mats, Dion Lepp, Honghui Zhu, Yuhuan Chen, Shilian Zheng, Yoshinori Mine, and Rong Tsao. 2023. “Anthocyanins-Rich Purple Potato Extract Prevents Low-Grade Chronic Inflammation-Associated Metabolic Disorders”. Journal of Food Bioactives 23 (September). https://doi.org/10.31665/JFB.2023.18351.