Wang, Juan, Fan Yang, Yongqing Tao, Meiyan Wang, Zhibo Han, and Hui Zhao. 2021. “Phytochemicals and Biological Activities of Pueraria Flower: A Review”. Journal of Food Bioactives 13 (March). https://doi.org/10.31665/JFB.2020.13258.