Wang, Qi, Yafeng Zheng, Chi-Tang Ho, Juqing Huang, Xuefang Guan, Chenchun Lai, Huiying Gao, and Bin Lin. 2021. “L-Theanine As a Promising Agent on Brain Health-Promoting Foods – A Review”. Journal of Food Bioactives 13 (March). https://doi.org/10.31665/JFB.2020.13257.